صوت

21 خرد، 1397 - 02:03 l

خطبه دوم نماز جمعه 18.03.97

21 خرد، 1397 - 01:03 l

خطبه اول نماز جمعه 18.03.97

06 خرد، 1397 - 03:03 l

خطبه دوم نماز جمعه 04.03.97

صفحه‌ها