مطالب مهم

تحقیقاً یکی از مهمترین امتیازات جامعه شیعه بر دیگر جوامع مسلمان، این است که جامعه شیعه، برخوردار از خاطره عاشوراست.

یک روز در کشور خودمان جنگ بود، تهران بمب‌باران میشد، دزفول بمب‌باران میشد، اهواز بمب‌باران میشد، مردم با پوست و گوشت خودشان جنگ را حس میکردند،

معجزه‌ی معارف قرآنی را اگر ما اهل دل باشیم «لِمَن کان لَهُ قَلبٌ اَو اَلقَی السَّمعَ وَ هُوَ شَهید»؛(۲) اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان را در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیّت قرآن پی‌ببریم

برخیز که فجر انقلاب است امروز بیگانه صفت، خانه خراب است امروز

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران اندیشه باور شد، در امتداد باران

بِاَبى اَنْتَ وَ اُمّى لَقَدْ عَظُمَ مُصابى بِكَ فَاَسْئَلُ اللَّهَ الَّذى اَکْرَمَ مَقامَكَ

انقلاب، یک تحول بنیادین براساس یک سلسله ارزش هاست و یک حرکت به جلو محسوب می شود

ی نام خوشت ورد زبانم زهرا از داغ تو سوخت جسم و جانم زهرا

همه در جشنواره عمار نقش دارند چون در انقلاب اسلامی و گذشته و حال و آینده کشور نقش دارند

مدینه در نوای أمن یجیب است مادر به خانه برگرد ،بابا غریب است شهر مدینه دگر، زهرا ندارد باغی که گل ندارد، صفا ندارد

صفحه‌ها